Qualityokary hilli ýuka suwuk damper

Gysga düşündiriş:

Capyşykly suwuk damperler seýsmiki hadysalaryň kinetiki energiýasyny ýaýradýan we gurluşlaryň arasyndaky täsiri ýeňilleşdirýän gidrawlik enjamlardyr.Olar köptaraply bolup, erkin hereket etmäge, şeýle hem ýel ýükünden, termiki hereketden ýa-da seýsmiki hadysalardan goramak üçin gurluşyň gözegçilikde saklanmagy üçin döredilip bilner.

Capyşykly suwuk damper ýag silindrinden, porşondan, porşen çybygyndan, asma, orta, çeňňek kellesinden we beýleki esasy böleklerden durýar.Porzin ýag silindrinde özara hereket edip biler.Porzin nemlendiriji gurluş bilen enjamlaşdyrylan we ýag silindri suwuklyk nemlendiriji serişdeden doly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WISCOUS FLUID DAMPER näme

Capyşykly suwuk damperler seýsmiki hadysalaryň kinetiki energiýasyny ýaýradýan we gurluşlaryň arasyndaky täsiri ýeňilleşdirýän gidrawlik enjamlardyr.Olar köptaraply bolup, erkin hereket etmäge, şeýle hem ýel ýükünden, termiki hereketden ýa-da seýsmiki hadysalardan goramak üçin gurluşyň gözegçilikde saklanmagy üçin döredilip bilner.

Capyşykly suwuk damper ýag silindrinden, porşondan, porşen çybygyndan, asma, orta, çeňňek kellesinden we beýleki esasy böleklerden durýar.Porzin ýag silindrinde özara hereket edip biler.Porzin nemlendiriji gurluş bilen enjamlaşdyrylan we ýag silindri suwuklyk nemlendiriji serişdeden doly.

Suwuk ýelimli damperiň gurluşy

VISCOUS FLUID DAMPER nähili işleýär?

Daşarky gyjyndyrma (ýer titremesi, ýeliň titremesi ýaly) in engineeringenerçilik gurluşyna ýetende, deformasiýa ediler we porşeniň dürli tarapynda basyş tapawudy ýüze çykjak damperi herekete getirer.Soňra gurşaw nemlendiriji gurluşdan geçer we güýç çalşygy (ýylylyk güýjüne mehaniki kuwwat alyş-çalşygy) bolup geçjek nemlendiriji güýç döreder.In engineeringener gurluşynyň titremesini azaltmak maksadyna ýetjek zatlaryň hemmesi.

VISCOUS FLUID DAMPER nirede ulanylýar?

Gurluşyk in engineeringenerçiliginde häzirki wagtda ýokary netijelilik energiýasyny ýaýratmak çözgüdi hökmünde ýapyk suwuk damper giňden ulanylýar.Programma meýdanlary aşakdaky ýaly.
Raýat arhitekturasy: ýaşaýyş jaýy, ofis binasy, söwda merkezi we beýleki köp gatly we uzyn binalar.
Durmuş in engineeringenerligi: hassahana, mekdep, şäheriň işleýän binalary we ş.m.
Ulanylýan senagat: zawod binasy, diň, senagat enjamlary.
Köprüler: ýolagçy aýak köprüsi, ýodajyk we ş.m.
Elektrik stansiýasy, nebithimiýa, polat senagaty.

Näme üçin biz?

Senagatyň kanunlaryna we kadalaryna eýerip, kompaniýamyz gurluşyk, köpri we beýleki ägirt uly in engineeringenerçilik taslamalary üçin amatly nemlendiriji önümleri öndürmek boýunça 20 ýyldan gowrak tejribämiziň esasynda 3-nji nesil ýokary öndürijilikli ýelimli suwuk damper öndürdi.3-nji nesil “Fluid Viscous Damper” üçin doly özbaşdak intellektual eýeçiligimiz bar.

3-nji nesil VFD pes ýapyşykly silikon ýagyny kiçi deşikdäki reaktiw akym teoriýasy bilen nemlendiriji aýratynlyklara ýetmek üçin serişde hökmünde kabul edýär.3-nji nesil VFD-iň iş teoriýasy, çygly gurluşyň dizaýny, ömri we ygtybarlylygy önümleriň soňky nesillerine garanyňda öwrülişikli.Capyşykly suwuk damperleriň arasynda tehnologiýanyň iň ýokary derejesini görkezýär


  • Öňki:
  • Indiki: