Jemgyýetçilik jogapkärçiligini ýerine ýetiriň we etrapda bilimiň ösüşine üns beriň!

Söýgi kärhanalary Çanjou Sinbeý tejribe orta mekdebine söýgi sadakasyny amala aşyrýarlar
—— Jemgyýetiň abadançylygynyň ruhuny gowşuryň
Korporatiw jemgyýetçilik jogapkärçiligini işjeň ýerine ýetirmek we Sinbeý etrabynda bilimiň ösüşine üns bermek maksady bilen, 2018-nji ýylyň 27-nji iýunynda Çanjou Rongda strukturalaýyn titremäni azaltmak kärhanasynyň baş müdiri.
Prezident Zhangan we partiýasy, söýgi sadakalaryny bermek üçin Çanjou Sinbeý tejribe orta mekdebine geldi.Haýyr-sahawat dabarasyna Çanjou Sinbeý tejribe orta mekdebiniň prezidenti jenap Çian Çanliang gatnaşdy.
_ DSC0801.JPG
Bu haýyr-sahawatda, Çanjou Rongda strukturalaýyn titremäni azaltmak kärhanasynyň baş müdiri Zhangang, Çanjou täze şäherine peýda getirip, talyplara kömek etmek üçin kompaniýanyň adyndan 30000 ýuany bagyş etdi.
Demirgazyk etrap tejribe orta mekdebiniň okuwçylary.Kompaniýanyň başlygy, okuwçylaryň belent ideallary goýjakdygyna, köp okamagyna, sagdyn we bagtly ösmegine we gysga wagtda ýurduň sütünlerine öwrülmegine umyt baglaýar,
Milli zehinler, ajaýyp üstünlikler bilen, bilimiň işine alada edýän we ony goldaýan dürli gatlaklardan bolan adamlara kanagatlanarly jogap berýär.
2018063056352921
Bir damja suw günüň parlaklygyny görkezip biler we jemgyýetiň ýylylygyny görkezmek üçin söýgi ýeterlikdir.Söýgi sadakasy diňe bir owadan duýgy däl, eýsem giň pikirdir.Söýgi, sebäbi
Söýgi üçin mukaddes;Minnetdarlyk sebäpli ýürek bakydyr.Söýgi we umyt bilen başgalara gül beriň.Rongda strukturalaýyn titremäni azaltmak Co., Ltd.
Bu hili hereket, olaryň bilimini ösdürmek üçin söýgüsini, aladasyny we jogapkärçiligini görkezýär.Bu haýyr-sahawatyň ody tutuş jemgyýetde ebedi geçip biler diýip umyt edýärin.


Iş wagty: Fewral-24-2022