Yzygiderli Hanger

Gysga düşündiriş:

Bahar asýanlaryň we diregleriň iki esasy görnüşi, üýtgeýän asyjy we hemişelik bahar asyjy bar.Üýtgeýän pru springina asma enjamy we hemişelik bahar asma termiki elektrik stansiýalarynda, ýadro elektrik stansiýasynda, nebithimiýa senagatynda we beýleki ýylylyk hereketlendiriji desgalarda giňden ulanylýar.

Adatça, bahar asýanlar ýüki götermek we turba ulgamynyň süýşmegini we titremesini çäklendirmek üçin ulanylýar.Bahar asýanlaryň işiniň tapawudy bilen, süýşmegi çäklendiriji we agram ýükleýji asma hökmünde tapawutlanýar.

Adatça, pru springina asgyç üç esasy bölekden, turba birikdiriş böleginden, orta bölekden (esasan, işleýän bölekden) we rulman gurluşy bilen birikdirilen bölekden ybarat.

Dürli funksiýalaryna esaslanyp, köp sanly bahar asýan enjamlar we esbaplar bar, ýöne olaryň esasysy üýtgeýän bahar asma enjamy we hemişelik bahar asyjydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidrawlik snubber / şok tussag ediji näme?

Bahar asýanlaryň we diregleriň iki esasy görnüşi, üýtgeýän asyjy we hemişelik bahar asyjy bar.Üýtgeýän pru springina asma enjamy we hemişelik bahar asma termiki elektrik stansiýalarynda, ýadro elektrik stansiýasynda, nebithimiýa senagatynda we beýleki ýylylyk hereketlendiriji desgalarda giňden ulanylýar.

Adatça, bahar asýanlar ýüki götermek we turba ulgamynyň süýşmegini we titremesini çäklendirmek üçin ulanylýar.Bahar asýanlaryň işiniň tapawudy bilen, süýşmegi çäklendiriji we agram ýükleýji asma hökmünde tapawutlanýar.

Adatça, pru springina asgyç üç esasy bölekden, turba birikdiriş böleginden, orta bölekden (esasan, işleýän bölekden) we rulman gurluşy bilen birikdirilen bölekden ybarat.

Dürli funksiýalaryna esaslanyp, köp sanly bahar asýan enjamlar we esbaplar bar, ýöne olaryň esasysy üýtgeýän bahar asma enjamy we hemişelik bahar asyjydyr.

Üýtgeýän bahar asyjy

Iş teoriýasy:turba ulgamynyň agramyny gönüden-göni ýüklemek üçin çeşmäni ulanýar.Şeýlelik bilen üýtgeýän bahar asyjynyň çykyş ýüki, özüni deformasiýa bilen göni proporsional.

Spesifikasiýa:Üýtgeýän pru springina asgyjy, agram ýükleýjiniň bir görnüşidir we dikligine süýşýän wagty turbalaryň agramyny göterip we birneme titremesini ýaýradyp biler.Springöne üýtgeýän pru springina asma turba ulgamyna goşmaça güýç getirer.

Yzygiderli bahar howpy

Iş teoriýasy:Wagtyň deňagramlylygy nazaryýetine esaslanýan hemişelik bahar asyjynyň dizaýny.Akylly geometrik dizaýnyna esaslanýar we ýük pursatyny bahar pursady bilen hemişe deňagramlaşdyryp bilýär we iş ýagdaýynda hemişe goldaw güýjüni saklap bilýär.Şeýle hem turba ulgamynyň titremesini azaldyp we azaldyp biler we turba ulgamyna goşmaça güýç döretmez.

Spesifikasiýa:Yzygiderli bahar asýanlar, süýşmegiň netijesinde ýüze çykýan güýji azaltmak üçin ulanylýar, şeýle gazanlar, elektrik stansiýasynyň dürli görnüşli turba ulgamy we goldaw berilmeli beýleki nebithimiýa desgalary.Desgalaryň ýylylyk süýşmesi 12 mm-den ýokary bolsa we hemişelik bahar asma howply egilmek stresinden we erbet geçirilmeginden gaça durmak üçin has gowy saýlanar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER