Giriş

Jiangsu ROAD Damping Technology CO., Ltd...

In engineeringenerçilik merkezi, Jiangsu welaýat ylym we tehnologiýa bölüminiň tassyklamagy bilen 2016-njy ýylda döredildi.2000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, şolardan 1200 inedördül metr gözleg we gözleg merkezi, 800 inedördül metr synag gurnama ussahanasydyr.Täze energiýa ýaýramagy we titremäni azaltmak enjamlaryny gözlemek we işläp düzmek üçin esasy teoriýany, in engineeringener tehnologiýasyny we önümi ösdürmegi öwrenmek üçin ylmy we tehnologiki innowasiýa binýadyny gurdy.

In engineeringenerçilik merkezinde ýokary derejeli tehniki gözleg topary bar.25 sany esasy tehniki işgär bar, şol sanda 4 sany uly at we 13 sany orta at.2 sany lukman, 2 PHDS, 10 magistr we 11 bakalawr bar.

Tehniki komitetiň, Çangzhou ko. Üç ýyllyk möhlete saýlanan 7 adamdan ybarat ylym we iş boýunça belli hünärmenler, her ýyl 1 ~ 2 gezek iş jemleýji ýygnagy, Esasan in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkeziniň meýilnamalaşdyryş, gözleg we ösüş meýilnamalaryny we taslamalaryny gözden geçiriň, in engineeringenerçilik synagyna baha beriň dizaýn shemalary, tehniki we ykdysady maslahat bermäge we bazar maglumatlary we ş.m.

In engineeringenerçilik merkezi "açyklyk, hereketlilik, bäsdeşlik we hyzmatdaşlyk" ýörelgesine eýerýär we "umumy meýilnamalaşdyrmak, daşarky dünýä açmak, öz-özüňi gowulaşdyrmak we ösüş ösüşi" amaly we dolandyryş mehanizmini durmuşa geçirýär.Hünärmen we tehniki işgärlerden başga-da merkez işjeň şertleri döredýär.Senagat ýa-da bölümler, kärhanalar, ýokary okuw jaýlary we ylmy gözleg edaralary tarapyndan ynanylan in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleglerini, dizaýnyny, synagyny we doly tehniki hyzmatlaryny kabul ediň we gazananlaryny öňe sürmek üçin maslahat beriň;Üstünlikleri özgertmek, in engineeringenerçilik gözlegleri we ösüş we synag geçirmek üçin içerde we daşary ýurtda ýüzýän işgärleri kabul ediň we kabul ediň we köplenç ýokary okuw jaýlary, esasy barlaghanalar, ylmy gözleg institutlary we pudakdaky kärhanalar bilen tehniki alyş-çalyş we pikir alyşmalar geçiriň. meýdany.Energetika merkeziniň ähli taraplarynyň ähli taraplaýyn artykmaçlyklaryny doly oýnaň, şeýdip, energiýanyň ýaýramagynyň damperiniň gözlegleri kooperatiw gatlak kärhanalaryna ýaýrap, deň-duşlarynyň ylmy we tehnologiki ösüşine itergi berer.