Kompaniýanyň tertibi

Jiangsu ROAD Damping Technology CO., Ltd.

Biz kim

Jiangsu ROAD Damping Technology CO., Ltd..2008-nji ýyldan bäri 20 ýyldan gowrak wagt bäri in engineeringenerçilik damping pudagynda işleýän birnäçe inersener tarapyndan döredilen Hytaýda energiýa paýlaýyş çözgüdini we üpjün ediji enjamlary öndüriji.

Gysga 8 ýylda ösmek bilen.Gözleg we Ösüşde esasy güýji bazaryň isleginden ugur alyp, kompaniýany gysga wagtyň içinde damping pudagynda öňdebaryjy etdi.Indi Hytaýda damping senagatynyň ýeke-täk sanawy boldy

Esasy gymmatlygymyz

Birleşiň, hyzmatdaşlyk ediň we bilelikde ýeňiş gazanyň.

Görüşimiz

Damping enjamlaryny dünýäde birinji derejeli üpjün ediji bolmak.

Biziň wezipämiz

Tehnologiýamyz bilen bu dünýäni has ygtybarly ediň.

Kompaniýa hemişe her dürli nemlendiriji enjamlary ösdürmäge üns berýär.Esasy önümleri “Viscous Fluid Damper” (VFD), “Tuned Mass Damper” (TMD), “Buckling Restrained Brace” (BRB), Metall Yield Damper (MYD), Gidrawlik Snubber we bahar asýanlar.Önümler gurluşyk pudagynda, köpri in engineeringenerçiliginde, elektrik stansiýasynda, ýadro taslamasynda we beýleki ugurlarda içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan giňden ulanylýar we kabul edilýär.Önümler, esasanam 3-nji nesil Wiskous Fluid Damper we öz intellektual eýeçiligi bolan Gidrawlik Snubber synagdan geçirildi we dünýäniň ösen derejesine ýetendigi subut edildi.

Hytaýda energiýa ýaýratmak çözgütlerini üpjün edijileriň lideri hökmünde kompaniýa “hünär gymmatlyklary döredýär” sözlerini prinsip hökmünde kabul edýär we işewür hyzmatdaşlarymyzyň binalaryny täze damping tehnologiýasy bilen has ygtybarly üpjün etmek üçin has köp tagalla edýär.Kompaniýanyň soňky maksady, damping pudagynda dünýäde öňdebaryjy bolmak we iň soňky damping tehnologiýasyny dünýädäki hyzmatdaşlarymyz bilen paýlaşmak.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň