Önümler

 • Birikdiriş bölekleri

  Birikdiriş bölekleri

  Baglanyşyklar, köplenç dürli göteriji plitalardan, ýüplükli çybyklardan, gül býurosy tor nurbatlaryndan, halka hozlaryndan, ýüplükli bogunlardan, berkidijilerden we ş.m. dürli bölekleriň belli bir funksiýasyna ýetmek üçin biri-birine bagly kökler, turbalar we funksional böleklerdir.

 • Qualityokary hilli bahar üçin ýörite howp

  Qualityokary hilli bahar üçin ýörite howp

  Bahar asýanlar, togtadylan turbalarda we enjamlarda pes ýygylykly yrgyldylary izolirlemek üçin niýetlenendir - titremäniň turba ulgamlary arkaly binanyň gurluşyna geçmeginiň öňüni alar.Önümler meýdançada tanamak aňsatlygy üçin reňkli kodlanan polat çeşmesini öz içine alýar.21ük 21 - 8,200 funt aralygyndadyr.we 3 ″ deflýasiýa çenli.Talap boýunça 5 ″ çenli aýratyn ululyklar we defektler.

 • Turbany gysmak - Professional öndüriji

  Turbany gysmak - Professional öndüriji

  Kebşirleýiş plastinkasynda gurnama Gurluşdan öň, gysgyçlary has gowy ugrukdyrmak üçin ilki berkitme ýerini bellemeli, soňra kebşirlemäge kebşirläň, turba gysgyç korpusynyň aşaky ýarysyny salyň we turba berkitmeli.Soňra turbanyň gysgyç korpusynyň beýleki ýarysyny we gapak plastinkasyny geýiň we nurbatlar bilen berkidiň.Turbanyň gysgyçlary ýerleşdirilen esasy plastinka hiç haçan kebşirlemäň.

 • Qualityokary hilli ýuka suwuk damper

  Qualityokary hilli ýuka suwuk damper

  Capyşykly suwuk damperler seýsmiki hadysalaryň kinetiki energiýasyny ýaýradýan we gurluşlaryň arasyndaky täsiri ýeňilleşdirýän gidrawlik enjamlardyr.Olar köptaraply bolup, erkin hereket etmäge, şeýle hem ýel ýükünden, termiki hereketden ýa-da seýsmiki hadysalardan goramak üçin gurluşyň gözegçilikde saklanmagy üçin döredilip bilner.

  Capyşykly suwuk damper ýag silindrinden, porşondan, porşen çybygyndan, asma, orta, çeňňek kellesinden we beýleki esasy böleklerden durýar.Porzin ýag silindrinde özara hereket edip biler.Porzin nemlendiriji gurluş bilen enjamlaşdyrylan we ýag silindri suwuklyk nemlendiriji serişdeden doly.

 • Qualityokary hilli berkitme çäklendirilen ýaý

  Qualityokary hilli berkitme çäklendirilen ýaý

  “Buckling Restrained Brace” (BRB üçin gysga) ýokary energiýa ýaýratmak ukyby bolan nemlendiriji enjamdyr.Bu binanyň aýlawly gapdal ýüklerine, adatça ýer titremesi sebäpli ýüklenmegine garşy durmaga mümkinçilik berýän binadaky gurluş berkitmesi.Ol ýadrosy yzygiderli goldamak we eksenel gysyş astynda togalanmagynyň öňüni almak üçin niýetlenen inçe polat ýadrosyndan we ikisiniň arasynda islenmeýän täsirleriň öňüni alýan interfeýs sebitinden durýar.BRB-leri ulanýan yzygiderli çarçuwalar - berkitme bilen çäklendirilen çarçuwalar ýa-da BRBF-ler diýlip atlandyrylýan adaty çarçuwalardan ep-esli artykmaçlygy bar.

 • Qualityokary hilli sazlanan köpçülikleýin damper

  Qualityokary hilli sazlanan köpçülikleýin damper

  Sazlanan köpçülik damper (TMD), garmoniki sorujy hökmünde hem tanalýar, mehaniki yrgyldylaryň amplitudasyny azaltmak üçin gurluşlara oturdylan enjamdyr.Olaryň ulanylmagy oňaýsyzlygyň, zeper ýetmeginiň ýa-da aç-açan gurluş şowsuzlygynyň öňüni alyp biler.Elektrik geçirijisinde, awtoulaglarda we binalarda köplenç ulanylýar.Sazlanan köpçülik damper, strukturanyň hereketi asyl gurluşyň bir ýa-da birnäçe rezonansly rejeleri sebäpli dörän ýerinde has täsirli.Aslynda, TMD “sazlanan” gurluş re modeimine yrgyldy energiýasyny (ýagny damping goşýar) çykarýar.Ahyrky netije: gurluş aslynda has berk duýulýar.

   

 • Qualityokary hilli metal öndürijilik damper

  Qualityokary hilli metal öndürijilik damper

  Metal öndürijilik damper (MYD üçin gysga), şeýle hem metal öndürýän energiýa paýlaýjy enjam, belli passiw energiýa paýlaýyş enjamy diýlip atlandyrylýan, ýüklere struktura garşy durmagyň täze usulyny hödürleýär.Gurluşyk täsiri, binalara metal hasyl damperini oturdyp, ýel we ýer titremesine sezewar bolanda peseldilip bilner, şeýlelik bilen esasy gurluş agzalaryna energiýa paýlaýjy islegi azaldar we bolup biljek gurluş zeperlerini azaldyp biler.netijeliligi we arzan bahasy indi gowy tanalýar we geçmişde gurluşyk in engineeringenerçiliginde giňden synagdan geçirilýär.MYD-ler esasan käbir ýörite metaldan ýa-da garyndy materialdan ýasalýar we seýsmiki hadysalardan ejir çeken gurluşda hyzmat edende hasyl almak we energiýa ýaýramagy aňsat.Metal hasyl damper, süýşmek bilen baglanyşykly we passiw energiýa ýaýramagy damperiniň bir görnüşidir.

 • Gidrawlik Snubber / Shock Absorber

  Gidrawlik Snubber / Shock Absorber

  Gidrawlik Snubbers, ýer titremeler, turbinaly syýahatlar, howpsuzlyk / kömekçi klapanyň çykmagy we çalt ýapylmagy ýaly adaty bolmadyk dinamiki şertlerde turbanyň we enjamlaryň hereketine gözegçilik etmek üçin ulanylýan enjamlary çäklendirýär.Garynjanyň dizaýny, adaty iş şertlerinde bir komponentiň erkin ýylylyk hereketine mümkinçilik berýär, ýöne adaty bolmadyk şertde komponenti saklaýar.

 • Gulplama enjamy / Şok geçiriş bölümi

  Gulplama enjamy / Şok geçiriş bölümi

  Şok geçiriş bölümi (STU), “Lock-up” (LUD) diýlip hem atlandyrylýar, esasan aýratyn gurluş bölümlerini birleşdirýän enjam.Gurluşlaryň arasynda uzak möhletli hereketlere rugsat bermek bilen birleşdiriji gurluşlaryň arasynda gysga möhletli täsir güýçlerini geçirmek ukyby bilen häsiýetlendirilýär.Köprüleri we geçelgeleri berkitmek üçin ulanylyp bilner, esasanam ulaglaryň we otlylaryň ýygylygynyň, tizliginiň we agramynyň gurluşyň asyl dizaýn ölçeglerinden has köp bolan ýagdaýynda.Gurluşyklary ýer titremelerinden goramak üçin ulanylyp bilner we seýsmiki gaýtadan işlemek üçin tygşytly.Täze dizaýnlarda ulanylanda adaty gurluşyk usullaryndan has köp tygşytlamak mümkin.

 • Yzygiderli Hanger

  Yzygiderli Hanger

  Bahar asýanlaryň we diregleriň iki esasy görnüşi, üýtgeýän asyjy we hemişelik bahar asyjy bar.Üýtgeýän pru springina asma enjamy we hemişelik bahar asma termiki elektrik stansiýalarynda, ýadro elektrik stansiýasynda, nebithimiýa senagatynda we beýleki ýylylyk hereketlendiriji desgalarda giňden ulanylýar.

  Adatça, bahar asýanlar ýüki götermek we turba ulgamynyň süýşmegini we titremesini çäklendirmek üçin ulanylýar.Bahar asýanlaryň işiniň tapawudy bilen, süýşmegi çäklendiriji we agram ýükleýji asma hökmünde tapawutlanýar.

  Adatça, pru springina asgyç üç esasy bölekden, turba birikdiriş böleginden, orta bölekden (esasan, işleýän bölekden) we rulman gurluşy bilen birikdirilen bölekden ybarat.

  Dürli funksiýalaryna esaslanyp, köp sanly bahar asýan enjamlar we esbaplar bar, ýöne olaryň esasysy üýtgeýän bahar asma enjamy we hemişelik bahar asyjydyr.