Gurluşyk desgalarynyň seýsmiki tehnologiýasy boýunça 7-nji halkara konferensiýanyň üstünliklerini mähirli gutlaň!

"Gurluşyk desgalarynyň seýsmiki tehnologiýasy boýunça halkara konferensiýa" 2008-nji ýylda geçirileninden bäri alty gezek geçirildi. Şolaryň arasynda "gurluşyk desgalarynyň ilkinji aseizm tehnologiýasy alyş-çalyş ýygnagy - Wençuan ýer titremesiniň zyýanyny derňemek we geljekki in engineeringenerçilik aseizmikligi baradaky teklipler" geçirildi. 2008-nji ýylyň sentýabr aýynda Nanjing şäherinde jemi 500-den gowrak adam gatnaşdy.2012-nji ýylyň maý aýynda, seresaplylyk bilen taýýarlanylandan we ara alnyp maslahatlaşylandan soň, Nanjingde gurluş seýsmiki tehnologiýany gurmak boýunça ikinji halkara konferensiýa geçirildi.Bu gezek halkara konferensiýa täzelendi.Bu çärä Hytaýdan, ABŞ-dan, Angliýadan, Japanaponiýadan we Hytaýyň beýleki sebitlerinden, şol sanda Taýwan we Gonkongdan 450 töweregi wekil gatnaşdy.2013-nji ýylyň aprelinde “Gurluşyk desgalarynyň seýsmiki tehnologiýasy boýunça üçünji halkara konferensiýa we Wençuan ýer titremesiniň bäş ýyllygy üçin in engineeringenerçilik seýsmiki dizaýny we täze tehnologiýalary ulanmak simpoziumy” Çengdu şäherine geçirildi, oňa 500-e golaý hünärmen we in engineeringener tehnigi gatnaşdy.2014-nji ýylyň sentýabr aýynda Nanjingde gurluş seýsmiki tehnologiýany gurmak boýunça dördünji halkara konferensiýa geçirildi (jikme-jiklikleri görmek üçin basyň).Hytaýdan, ABŞ-dan, Angliýadan, Japanaponiýadan we Hytaýdan we Taýwandan beýleki ýurtlardan 450 töweregi wekil gatnaşdy.2016-njy ýylyň 14-16-njy iýulynda Nanjing şäherinde “Gurluşyk desgalarynyň seýsmiki tehnologiýasy boýunça Bäşinji halkara konferensiýa” dowam etdirildi (jikme-jiklikleri görmek üçin basyň) we çärä 400 töweregi wekil gatnaşdy.2018-nji ýylda, 12-nji maýda Wençuan ýer titremesiniň 10 ýyllygy mynasybetli 18-nji aprelden 20-nji aprel aralygynda Çengduda “Gurluşyk desgalarynyň seýsmiki tehnologiýasy boýunça 6-njy halkara konferensiýa we Wençuan ýer titremesiniň 10 ýyllyk sammit forumy” geçirildi (jikme-jiklikleri görmek üçin basyň) ).Duşuşyga içerki we daşary ýurtlardan 600-e golaý wekil gatnaşdy.
2020-nji ýylda, CSCEC günorta-günbatar dizaýn we gözleg instituty Co. Ltd.-iň döredilmeginiň 70 ýyllygy, şonuň üçin “Gurluşyk desgalarynyň seýsmiki tehnologiýasy boýunça 7-nji halkara konferensiýa we Hytaýyň gurluş şahamçasynyň 2020-nji ýyldaky ýygnagyny geçirmek kararyna gelindi. Gözleg we dizaýn birleşigi ”15-nji oktýabrdan 16-njy oktýabr aralygynda Çengduda geçirildi. Bu ýygnak seýsmiki tehnologiýa alyş-çalşygy üçin platforma gurmagy dowam etdirer, degişli hünärmenleri in engineeringenerçilik taslamalarynyň soňky gözleg netijeleri we amaly tejribesi bilen paýlaşmaga çagyryň.Dizaýn, ylmy gözlegler, gurluşyk, hökümet, gozgalmaýan emläk, çyzgy gözden geçirmek, hil gözegçiligi we dolandyryş, güýçlendiriş kesgitlemek we synag we beýleki bölümlerden degişli işgärler ýygnaga işjeň ýazylyp, CSCEC-iň döredilmeginiň 70 ýyllygyny bilelikde belläp bilerler. günorta-günbatar dizaýn we gözleg instituty Co., Ltd.
033510b662cab756f046d775b878cf31
5d5e2a6d0038b57b50dca34abc392904c1f82a18a2e515922e9a4ccefd10e0aff9eb50ed23dcd99b74a64784d7eac01d5c13f9e22953e7ca64b1d10cf38ab861


Iş wagty: Fewral-24-2022