Qualityokary hilli bahar üçin ýörite howp

Gysga düşündiriş:

Bahar asýanlar, togtadylan turbalarda we enjamlarda pes ýygylykly yrgyldylary izolirlemek üçin niýetlenendir - titremäniň turba ulgamlary arkaly binanyň gurluşyna geçmeginiň öňüni alar.Önümler meýdançada tanamak aňsatlygy üçin reňkli kodlanan polat çeşmesini öz içine alýar.21ük 21 - 8,200 funt aralygyndadyr.we 3 ″ deflýasiýa çenli.Talap boýunça 5 ″ çenli aýratyn ululyklar we defektler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasan elektrik geçirijisiniň ýa-da dikligine süýşýän enjamyň elastik goldawy ýa-da asma enjamy üçin ulanylýar, bu turbanyň ýa-da enjamyň dikligine süýşmeginiň öwezini dolmak üçin ulanylýar.Üýtgeýän güýçli pru springina ýaýy ýa-da asma enjam, adatça berkidilen ýa-da asmak üçin turba ýa-da enjamlara belli bir berklige (elastik koeffisiýentine) görä öňünden berkidilen (öňünden gysylan) spiral silindr çeşmesi bilen ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, turbageçirijiniň ýa-da enjamyň ýylylyk süýşmesine uýgunlaşyp bilýär, turbageçirijiniň ýa-da enjamyň titremesini hem siňdirip bilýär, belli bir nemlendirip bilýär.Üýtgeýän güýçli pru springina ýaýy ýa-da asma enjam MSS SP 58 spesifikasiýasyna we GB / T 17116-2018 spesifikasiýasyna eýerýär, adatça goldawyň we asmagyň iki gurnama görnüşi bar ýa-da hakyky zerurlyklara görä ýörite işlenip bilner.
önüm (1)
Biziň kompaniýamyz öňünden gysylan, 30 ° burçly we öňünden ýerleşdirilen asgyçlary hödürleýär.Öňünden gysylan dizaýnlarymyz, ýük üýtgemelerine garamazdan gurnalan wagtynda togtadylan enjamlary ýa-da kesgitlenen beýiklikde turbalary goldamak üçin bahalandyrylan deflýasiýa üçin öňünden gysylýar.Burç asýanlar 30 ° deňleşdirme ukybyna eýe, bahar diametrleri we asma guty aşaky deşik ululyklary, gutujyga degmezden ozal takmynan 30 ° süýşmegine rugsat bermek üçin ýeterlik ululykda.Öňünden ýerleşdirilen asma dizaýnlary, ýük üýtgemelerine garamazdan ýüküň çeşmesine geçmeginiň serişdesini, gurnama wagtynda togtadylan enjamlary goldamak ýa-da kesgitlenen belentlikde turbalary öz içine alýar.

Şeýle hem önüm, kanal ýollaryny we asylan potoloklary izolýasiýa edende, kanal kemer birikmelerini we / ýa-da galam çybyklaryny ýerleşdirmek üçin göz gamaşdyryjy enjamlary goşmak mümkinçiligini hödürleýär.

Aýratynlyklary we peýdalary

21 - 8,200 funt aralygyndaky ýükler.statiki defleksiýa bilen 3-e çenli ”köp sanly programmanyň çeýeligini üpjün edýär
Öňünden gysylan we öňünden ýerleşdirilen asgyçlar, hatda iň kyn ýerlerde hem çalt we aňsat gurnamagy hödürleýär
Käbir modellerdäki aşaky asma çybyk, 30⁰ swingiň hasasynyň gabat gelmezliginiň öwezini dolmaga mümkinçilik berýär we asma gutusyna gysga zynjyrlaryň öňüni alýar.
Reňkli çeşmeler gurmak we gözden geçirmek üçin bahar asýanlary aňsat kesgitlemegi üpjün edýär

Goýmalar

Geçirilen turbalar
Iş kesilen elektrik hyzmatlary
Asma enjamlar
Iş togtadyldy


  • Öňki:
  • Indiki: