Nanunnan welaýatynyň iliiliang etrabynyň 1-nji halk hassahanasynyň taslamasy

Nanunnan welaýatynyň iliiliang etrabynyň 1-nji halk hassahanasynyň taslamasy

Yiliang etrabynyň 1-nji adam hassahanasy 1936-njy ýylda döredilen döwlet hassahanasydyr. Iki derejeli A derejeli hünärmen we häzirki zaman hassahanasy.Bu “Kunming şäherindäki iň oňat 10 hassahananyň” biri hökmünde sylaglandy. Taslamanyň meýdany 27,27 mu (18180 inedördül metrden gowrak) meýdany, gurluşyk meýdany 81706.15m2-den gowrak, bu 2012-nji ýylda gurlan täze hassahana. täze hassahana 24 gatly ambulatoriýa binasyndan, 6 gatly ambulatoriýa binasyndan we 7 gatly köp gatly binadan ybarat.Taslama jemi 80 million dollardan gowrak maýa goýuldy we iň ösen damping tehnologiýasy bilen enjamlaşdyryldy.Biziň kompaniýamyz bu taslama üçin nemlendiriji çözgüdi we nemlendiriji enjamlaryň ähli toplumyny üpjün etdi.

VFD-iň hyzmat ýagdaýy: Visakymly suwuk damper

Iş ýüki: 1200KN

Iş mukdary: 144 toplum

Damping koeffisiýenti: 0,15

Amal urmagy: ± 50mm

 


Iş wagty: Fewral-24-2022